Abschiedsabend Patricia, Lydia, Mathias (21.10.2016)